RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANKA Znamirowska Spółka Jawna pod adresem Bogoniowice 75B, 33-190 Ciężkowice, NIP 873-00-19-329 (dalej: „Podmiot”)

 1. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email: piekarniaanka@tlen.pl

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania:
 • Zawarcie umowy i jej wykonanie

 • umowa

 • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych,

 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu, uzasadnionym interesem Podmiotu jest prowadzenie marketingu bezpośredniego świadczonych usług,

 • dla celów marketingowych Podmiotu, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych,

 • udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes Podmiotu,

 • dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Podmiotu,
 • zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

 • monitoring
 • ochrona Pani/Pana żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora – ochrona osób i mienia oraz produkcji

 • w celu badania satysfakcji klientów korzystających z usług świadczonych przez Podmiot

 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest określanie jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Podmiotu z produktów i świadczonych usług

 • w celach archiwalnych
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

 1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

 • Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

 1. Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej, przy czym w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym, transportowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 1. Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 • Dane osobowe pozyskane w związku z użytkowaniem przez Podmiot monitoringu będą przetwarzane nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 1. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że Podmiot uzyskał je ze źródeł publicznie dostępnych.

 2. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe np. wystawie faktury, ustalenia miejsca dostawy itp. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

 3. W procesie wykonywania umowy i świadczenia usługi Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.